1.Загальні положення

1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу Законів України про працю, регламентами роботи міської ради та виконавчого комітету регулюють основні норми поведінки і взаємовідносин в апараті управління Здолбунівської міської ради.
1.2.. Трудова дисципліна працівників апарату управління міської ради забезпечується свідомим і сумлінним виконанням ними своїх функціональних обов’язків.
1.3. Питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує міський голова або за погодженням з ним заступник в межах наданих повноважень, спільно або за погодженням з трудовим колективом.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або іншу роботу в апарат управління міської ради проводиться відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексу Законів України про працю.

2.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства, працівники апарату управління зобов’язуються виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому розпорядку.
2.3. При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний пред’явити паспорт, трудову книжку, документ про освіту, декларацію про доходи, автобіографію, особову картку ф.2ДС.
 2.4. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, який оголошується працівнику під розписку.
2.5. На працівників апарату управління ведуться трудові книжки, які зберігаються як документи суворої звітності в міській раді.
2.6. Приймаючи працівника на роботу або переводячи його в установленому порядку, керуючий справами виконавчого комітету зобов’язаний: роз”яснити працівникові його права і обов’язки, істотні умови праці, ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.
2.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи міської ради допускається у випадках передбачених чинним законодавством.
2.9. Звільнення працівників за результатами атестації, а також у разі скорочення штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
2.10. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови.
2.11. Міська рада зобов’язана в день звільнення працівника видати йому належно оформлену трудову книжку, провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.
Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. День звільнення вважається останній день роботи.

3.Основні обов’язки та права працівників

 Працівники апарату управління міської ради зобов’язані:
3.1.Сумлінно і своєчасно виконувати покладені на них функціональні обов’язки та доручення керівництва, вимоги Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.
3.2. Роботу з службовими документами здійснювати відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 24.05.06. № 166-р.
3.3. Постійно володіти соціально-політичною ситуацією в місті, бути обізнаним з основними подіями в країні, області, районі.
3.4. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.
3.5. Не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, негативно вплинути на репутацію державного службовця.
Дотримуватися етикету державного службовця. Бути скромним, витриманим, об’єктивним при оцінці своїх вчинків, пунктуальним, обов’язковим, ретельним, точним, комунікабельним, чуйним, охайним і акуратним.
3.6. Суворо дотримуватись вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”.
3.7. Зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання функціональних обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
3.8. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами та інструкціями.
3.9. Забезпечувати зберігання інвентаря, оргтехніки, економно витрачати електроенергію, канцелярські товари.
3.10. Не вести особисті міжміські переговори через службові телефони. В разі виникнення такої необхідності працівник виплачує компенсацію за телефонні розмови.
3.11. Приходити в міську раду не пізніше як за п’ять хвилин до початку робочого дня.

 Працівники апарату управління мають право на:
3.12. Захист професійної честі та гідності.
3.13. Користування подовженою оплачуваною відпусткою.
3.14. Забезпечення житлом та виділенням земельних ділянок під будівництво у порядку передбаченому законодавством.
3.15. Підвищення кваліфікації.

4.Основні обов’язки керівництва міської ради

4.1. Правильно організувати працю працівників, щоб кожний мав закріплене за ним робоче місце.
4.2. Забезпечити нормальні та безпечні умови праці.
4.3. Своєчасно доводити до працівників необхідну інформацію, яка буде використовуватись для сумлінного виконання працівником функціональних обов’язків та доручень.
4.4. Дотримуватись законодавства про працю та охорону праці.
4.5. У випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати працівникам пільги та компенсації.
4.6. Забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників.
4.7. Уважно ставитись до потреб працівників.

 5. Робочий час і його використання

5.1. Тривалість робочого часу працівників апарату управління міської ради визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці міської ради зобов’язані за розпорядженням керівництва міської ради виходити на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно чинного трудового законодавства.
5.3. Початок робочого дня в міській раді о 8.00 год. до 17 год.15 хв. /в п’ятницю до 16 год./. Обідня перерва з 13 год. до 14 год.
Облік робочого часу працівників апарату управління міської ради здійснюється спеціалістом який відповідає за кадрові питання за табелем встановленої форми, який підписується відповідальним за облік робочого часу та затверджується міським головою. В установлений строк табель подається до відділу бухгалтерського обліку для нарахування заробітної плати.
Облік робочого часу працівників апарату управління міської ради проводиться щоденно.
5.4. Чергові щорічні відпустки працівникам апарату управління міської ради надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.
Графік відпусток затверджується міським головою.
5.5. Відпустка повинна бути використана в поточному році, як виняток, з дозволу міського голови – не пізніше наступного року.
5.6. За рішенням міського голови відповідальні працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
5.7. Вирішення питання відпусток без збереження заробітної плати, відгулів за відпрацьовані вихідні або святкові дні здійснюється міським головою.
Контроль за дотриманням графіків відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює спеціаліст який відповідає за кадрові питання.
5.8. Перебування працівників по службових питаннях у робочий час поза приміщенням міської ради погоджується попередньо з керівниками відділів і ставиться до відома працівника приймальні міського голови.
5.9. При необхідності працівники направляються у відрядження.
5.10.Розпорядження про виїзд у відрядження видає міський голова. Після повернення із відрядження працівники складають письмовий звіт про роботу у відрядженні у триденний термін.
 На основі відповідних документів відділ бухгалтерського обліку та контролю в установленому порядку відшкодовує працівникам витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженнях.
5.11. Праця обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджує міський голова, відповідальний заступник міського голови.
5.12. Працівники апарату управління залучаються до чергування в міській раді у вихідні дні та після робочого часу, згідно графіку, відповідальна керуюча справами виконавчого комітету.
5.13. Працівникам апарату управління забороняється: змінювати на свій розсуд графік роботи; передоручати виконання службових обов’язків.
5.14. В неробочий час працівники апарату управління можуть знаходитись в приміщенні міської ради за графіком чергувань та службовою необхідністю.

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу й бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення: оголошення подяки, премія, нагородження Почесною грамотою, нагородження цінним подарунком.
6.2. Заохочення оформляється розпорядженням міського голови, доводиться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
6.3. За досягнення високих результатів у розвитку місцевого самоврядування працівники рекомендуються для відзначення державними нагородами.
6.4. Заходи заохочення застосовуються керуючись Положенням про преміювання.

7. Відповідальність за порушенням трудової дисципліни.

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівників можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України та Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення – догана або звільнення.
7.3. Дисциплінарні стягнення оформляються розпорядженням міського голови і повідомляється працівникові під розписку.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення, необхідно взяти від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається акт.
 Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
7.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Кожен працівник ознайомлюється з правилами внутрішнього трудового розпорядку під розписку.

Керуюча справами виконавчого комітету С.О. Вознюк